සංවේගයෙන් දැනුම් දීමයි !

සංවේගයෙන් දැනුම් දීමයි !
ඉෂාන් කරුණාරත්න සොහොයුරාගේ මව අභාවප්‍රාප්ත වුයෙන්
ඒ පිලිබඳ අවසන් කටයුතු බොරැල්ල කනත්තේදී අද (23) සවස 4 ට සිදුකරන බව ඉතා
කනගාටුවෙන් දැනුම් දෙමු !
සහභාගී වීමට හැකි  අය මිනිදු සොයුරා අමතන්න (0714 960 353)
ශෝකයට පත් ආදී ආනන්දීය 99 කණ්ඩායම .

Leave a Reply